تجارت فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی

تجارت فراورده های نفتی ,گازی و پتروشیمی که توسط شرکت دکاموند آماده ارائه می باشد